Ik gadu 60 miljardi dzīvnieku visā pasaulē tiek izaudzēti un nogalināti, lai iegūtu pārtikas produktus - gaļu, olas un pienu, un šis skaits, palielinoties pasaules iedzīvotāju skaitam un pieaugot labklājībai attīstības valstīs, kļūst aizvien lielāks. Lielākā daļa šo dzīvnieku tiek turēti industriālās lauksaimniecības sistēmā, kas pilnībā kontrolē visus dzīvnieku dzīves aspektus - vidi, kustības, ēdienu, kontaktu ar citiem dzīvniekiem, pārošanos un attiecības starp māti un pēcnācēju.

Dzīvniekus – jutīgas, sarežģītas dzīvas būtnes, kas spējīgas just sāpes un emocijas, prieku un aizrautību – industriālajā lauksaimniecībā izmanto kā ražošanas līdzekļus, radot tiem fiziskas un emocionālas ciešanas un liedzot dzīvot normālu, dabisku dzīvi. Attieksme pret dzīvniekiem un to turēšanas apstākļiem, transportēšanu un nogalināšanu industriālajā lauksaimniecībā nav savienojama pat ar dzīvnieku pamatvajadzību nodrošināšanu.

Industriālā lauksaimniecība ir arī viens no lielākajiem apkārtējās vides apdraudējumiem – kā norāda Pasaules Dabas fonds, neilgtspējīga lauksaimniecības un akvakultūras prakse rada vislielāko apdraudējumu sugām un ekosistēmām visā pasaulē, samazinot bioloģisko daudzveidību, radot milzīgu ūdens patēriņu, augsnes eroziju un degradāciju, piesārņojumu, klimata pārmaiņas un ģenētisko eroziju.

Lauksaimniecības dzīvnieki Eiropas Savienībā

Lauksaimniecībā un citās ražošanas nozarēs izmantoto dzīvnieku labturības prasības Eiropas Savienībā nosaka 1998.gadā pieņemtā direktīva 98/58/EC par lauksaimniecībā izmantoto dzīvnieku aizsardzību. Direktīva nosaka labturības prasības pārtikas, vilnas, ādu un kažokādu ražošanā izmantotajiem dzīvniekiem, ieskaitot zivis, reptiļus un abiniekus. Direktīva ir balstīta Eiropas konvencijā par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību.

Šo abu dokumentu pamatā ir tā dēvētās Piecas brīvības, ko apstiprinājusi arī ES Lauksaimniecības dzīvnieku labturības padome.

Balstoties uz šiem diviem dokumentiem, Eiropas Savienībā ir pieņemti daudzi normatīvie akti, kas nosaka konkrētu dzīvnieku sugu labturības prasības. Tajos iekļauti minimālie standarti, taču dalībvalstis ir tiesīgas izvirzīt arī stingrākas prasības par labu dzīvniekiem.

Vairāk par lauksaimniecības dzīvniekiem Eiropas Savienībā uzzini šeit.